S U B S C R P T I O N S L I S T E

 

für das gemeinsame Buch von Ton Bollen und Bernd Deckert über die Ursprünge der Comtoise Uhren im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert. Erscheinungszeitraum: Herbst 2015

 

 

Nr. 1      reserviert

Nr. 2      reserviert

Nr. 3      reserviert

Nr. 4      reserviert

Nr. 5      reserviert

Nr. 6      reserviert

Nr. 7      reserviert

Nr. 8      Dieter Landolt CH

Nr. 9      WCM Snieders B

Nr.10     Michael Netterdon D

Nr.11     Helmut Galisch D

Nr.12     Willi Trimborn D  

Nr.13     Fortunat Mueller-Maerki,Bibliographia Horologiae Mundi,USA 

Nr.14     National Watch and Clock Library, Columbia Pa., USA                             Research Copy

Nr.15     National Watch and Clock Library, Columbia Pa., USA                             Circulating Copy

Nr.16     Martin Gretsch D  

Nr.17     Thilo Große D

Nr.18     Hans Guldie NL

Nr.19     Marcel Blunier CH

Nr.20     Paul Zinke D

Nr.21     Klaus Gorenflot D

Nr.22     J.W.Harting NL

Nr.23     Beat E. Meyer CH

Nr.24     Dr.Tillmann Faust D

Nr.25     Guus Jansen NL

Nr.26     Dirk Langer D

Nr.27     Johannes van den Eikel NL

Nr.28     John Horst  NL

Nr.29     Dr.Uwe-Jens Pospieszny  D

Nr.30     Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) des Musées d'art et                     d'histoire de la ville de Genève  CH

Nr.31     Dr.Bertram Staudenmaier  D

Nr.32     Michael Wangler  D

Nr.33     Markus Hardt  D      

Nr.34     DGC-Bibliothek / Bernhard Huber  D

Nr.35     Hans R. Stettler  CH

Nr.36     Albert Magnin  D

Nr.37     Friedrich-Karl Schulze  D

Nr.38     Jean-Luc Burky  CH

Nr.39     Berend Arentsen  NL

Nr.40     Heinz-Peter Stingel  D

Nr.41     Cees van Straaten  NL

Nr.42     H. van Os  CH

Nr.43     John Meij  NL

Nr.44     Heinz Peter D

Nr.45     Wilbert Stoffelen NL

Nr.46     Toin de Brock NL    

Nr.47     Dr.Hanspeter Nef CH

Nr.48     Peter Islinger  A

Nr.49     Guus Rombouts NL

Nr.50     reserviert

Nr.51     John Dark CANADA

Nr.52     Daniel Wasem CH

Nr.53     Ben Paulussen  NL

Nr.54     Dieter Landolt  CH

Nr.55     Hans-Peter Steffen CH

Nr.56     Ton Jooren  NL

Nr.57     Felix Wiesmann  CH

Nr.58     M.Bos  NL

Nr.59

Nr.60     Gerrit Poppenga  D

Nr.61

Nr.62

Nr.63

Nr.64

Nr.65

Nr.66

Nr.67

Nr.68

Nr.69     Markus Giesen  D

Nr.70

Nr.71

Nr.72

Nr.73

Nr.74

Nr.75     Philippe Deckers  NL

Nr.76

Nr.77

Nr.78

Nr.79

Nr.80

Nr.81

Nr.82

Nr.83

Nr.84

Nr.85

Nr.86

Nr.87

Nr.88

Nr.89

Nr.90

Nr.91

Nr.91

Nr.93

Nr.94

Nr. 95    reserviert

Nr. 96    reserviert

Nr. 97    reserviert

Nr. 98    reserviert

Nr. 99    reserviert

Nr.100   reserviert

 

  

 

  

Bernd Deckert - Antike Uhren / Comtoise Uhren Museum - Düsseldorf | deckert@comtoise.de